Obecní knihovna Nedakonice

Služby

►KNIHOVNICKÉ SLUŽBY

    ►Půjčování beletrie a naučné literatury pro děti a dospělé

    ►Půjčování knih z výměnného fondu Knihovny BBB Uherské Hradiště

    ►MVS (Meziknihovní výpůjční služby) - půjčování knih z jiných knihoven za poplatek

 

►INFORMAČNÍ SLUŽBY

    ►Přístup na internet zdarma

 

►DESATERO BEZPEČNÉHO INTERNETU                                                                           

  1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
  2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
  3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
  4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
  5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
  6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
  7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
  8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
  9. Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
  10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se. 

 

►KNIHOVNÍ ŘÁD

·       Ten opravňuje čtenáře k absenčnímu i prezenčnímu půjčování knihovního fondu a k libovolnému           počtu návštěv knihovny.
 

·       Ztrátu a poškození průkazu je čtenář povinen okamžitě hlásit. Za případné zneužití ručí čtenář, na jehož jméno byl průkaz vystaven.

 

·       Uživatel, který se nechce stát trvalým čtenářem knihovny, si může požadovaný dokument půjčit formou jednorázové výpůjčky. I tento čtenář je registrován po předložení průkazu totožnosti a vztahují se na něj stejné povinnosti jako na ostatní.

 

·       Knihovna je dostupná čtenářům ve stanovenou dobu a uživatelé mají přístup do všech čtenářských prostorů, kde mají právo užívat volně přístupné knižní fondy, dokumenty z příruční knihovny, vyložené časopisy a noviny.

 

·       Čtenář je povinen chránit knihy, periodika a další dokumenty před poškozením a ztrátou a vracet je ve výpůjční lhůtě.

 

·       Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc.

 

·       Výpůjční lhůta může být 2x prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím.

 

·       Pokud tak neučiní bude upomínán a vztahují se na něj poplatky z prodlení.

 

·       Při poškození nebo ztrátě knihy je knihovna oprávněna požadovat náhradu, jejíž výši stanovuje knihovna.

 

·       Do vyřešení a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli všechny služby.

     ·       Na základě vyplněné přihlášky obdrží čtenář čtenářský průkaz.Čtenářem se stává ten, kdo řádně       vyplní přihlášku a svým podpisem potvrdí, že je seznámen s knihovním řádem a zavazuje se jej 
               dodržovat.